Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI (AYDINLATMA METNİ)
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel bilgileriniz sadece
ilgili Kanun kapsamında izin verilen hallerde ve aşağıda açıklandığı çerçevede Fırat Life Style markamız adı
altındaki şirketlerimizden Fırat Tahin ve Susam San. A.Ş., Fırat Life Yatırım İnş. A.Ş,  Saab Yatırım İnş. Taah.
Madencilik San. Tic. A.Ş, SF Yıldız Gayri. San. ve Tic. A.Ş.,  Fırat-Rast İnşaat Ortaklığı,  Forsaş Yapı
İnş.Taah. Müh. Dış Tic. Paz. San. A.Ş. tarafından kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin
verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işbu kanunda
sayılan şekillerde işlenebilecek ve kullanılabilecektir. Satış sözleşmesini imzalayarak, sözleşmenin ayrılmak
bir parçası olan işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası”nda belirtilen şartları okuyup anladığınızı kabul
etmektesiniz.
1.Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
Kişisel Verilerin Korunması öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20.
Maddesinde Anayasal güvence altına alınmıştır. Düzenlemede Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve
usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Süreç içerisinde kanunda öngörülen
yönetmeliklerle ve tebliğler ile kanunun kapsamı genişletilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu
kanun ve ilgili yönetmeliklere Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir.
(https://www.kvkk.gov.tr/) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek, kişisel verileri işlenen gerçek
kişilerin kullanabilecekleri yasal hakları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile
kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde
bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin
belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer
bildirimlerin yapılması, diğer ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari
güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla
uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari
ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
temini amaçlarıyla, şirketimizce hizmet, destek, danışmanlık alınan, proje, finansman ortağı olunan şirketlere,
alt işverenlerimize, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları sınırlarında gerekli idari ve teknik güvenlik
önlemleri almak kaydıyla aktarılabilecektir.
4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel veriler, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Şirketimizin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak, şirkete yapılan başvurular,

satış ofislerinde yapılacak yazılı başvurular, elektronik ortamda mevcut online başvuru formları ve sözleşme
kurulurken gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir.
5.Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yasal haklar
Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca ve “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimize başvurarak; a.Kişisel verilerinin
işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e.Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f.Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere
yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g.Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
h.Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahiptir.
Bu kapsamda iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde
sonuçlandıracaktır.
6.Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler
ortadan kalktığında söz konusu veriler şirketimiz tarafından kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine
silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
7.Kanun kapsamında düzenlenen hakların kullanılması
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yazılı olarak, veya
tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVK Kanunu’nun 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda
açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talep
dilekçenizi; ........................................................ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler (kimlik fotokopisi) ile
bizzat elden iletebilir, posta yolu ile gönderebilir veya ........................................................... adresine mail
yoluyla iletebilirsiniz.
* Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. E-posta
gönderen ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate
alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.
* Aşağıda verilen tabloda başvuru yöntemleri ve adresler açıkça belirtilmiştir.

Saygılarımızla
FIRAT-RAST İNŞAAT ORTAKLIĞI , FIRAT LIFE YATIRIM A.Ş., SF YILDIZ GAYRIMENKUL SANAYİ VE
TİCARET A.Ş., FORSAŞ YAPI A.Ş., SAAB YATIRIM A.Ş.,

 

 

 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort